Vilka kan söka?

Behörig att ansöka om medel från fonden är förening/organisation med icke kommersiell verksamhet inom Arbrå och Undersvik socknar som gynnar utvecklingen inom detta område. Bidragsmedel får inte användas till verksamheter och anläggningar som är skattefinansierade och som omfattas av det offentligas ansvar. Samverkan mellan en eller flera bidragssökare prioriteras. Egen insats i form av arbete eller pengar är en förutsättning för att bidrag från Vindkraftfonden skall utgå. Medfinansiering av andra är en styrka. Driftsbidrag betalas normalt inte ut.

Hur ansöker jag?

För ansökan om bygdemedel från vindkraften laddar du ner och fyller i blanketten som finns i denna länk:

Ansokan Projektbidrag_2022-10-25 rev 1           

Skicka den sedan till:

Arbrå-Undersvik Vindkraftfond
c/o Peter Olofsson
Undersvik 9032
821 67 Vallsta

Ansökan ska innehålla följande:
    • Uppgift om sökandens (föreningens/organisationens) fullständiga namn, adress samt post- eller bankgironummer. Om post- eller bankgironummer saknas, uppge då till vem utbetalning av eventuellt bidrag ska göras.
    • Styrelsens sammansättning samt bestyrkt protokollsutdrag eller annan liknande handling som visar dels att föreningen beslutat söka bidrag från Vindkraftfonden, dels vem som är behörig att företräda föreningen.
    • Senaste fastställda resultat- och balansräkningar
    • Enkel, tydlig och kortfattad redogörelse för projektet/verksamheten.
    • Kostnadsberäkning och finansieringsplan. Ange också om bidrag sökts eller erhållits från annat håll samt hur mycket egna medel och eget arbete som beräknas ingå.

Ansökningstid

Ansökan skall vara inlämnad i god tid innan projektet/verksamheten startas och senast 31 december. Ansökan bör behandlas senast 30 april nästföljande år. Medel kan inte sökas retroaktivt.

Beslutsmeddelande

Sedan ansökan behandlats delges styrelsens beslut snarast till sökande.

Redovisning, utvärdering, uppföljning och utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag kan ske omgående efter styrelsens beslut. Sökanden som beviljats bidrag skall senast tre månader efter det att projektet eller aktiviteten avslutats lämna såväl verksamhetsmässig som ekonomisk redovisning och utvärdering till Vindkraftfonden. Ej utnyttjade medel ska återbetalas. Större projekt kan medföra att utbetalningar behöver fördelas över flera år. Maximal tid för sådana projekt är fem år.

Sökanden som inte lämnat såväl ekonomisk som verksamhetsmässig redovisning eller som inte använt medlen för ansökt ändamål förbinder sig att på anmodan från Vindkraftfonden återbetala hela det tilldelade bidraget. Sökanden förbinder sig också att återbetala del av bidrag som ej utnyttjats inom två år efter att beslut om tilldelning av bidrag fattats

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att medge Vindkraftfonden att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar så att dessa kan granskas på det sätt som Vindkraftfonden bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

 

Missbruk eller uppsåtligt lämnade oriktiga uppgifter i ansökan om bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av Vindkraftfondens sekreterare:

John-Erik Eriksson på telefon 070 633 95 14 eller via E-mail vindkraftfonden@gmail.com